Veelgestelde vragen

Het antwoord op uw vraag staat er vast bij!
U kunt aan de antwoorden op de Veelgestelde vragen geen rechten ontlenen. • Ik wil donateur worden. Hoe gaat dat?

  Op onze website (www.kvstrandgenoegen.nl) kunt u het betreffende formulier vinden. Dit formulier kunt u vinden op deze website onder het kopje documenten, 'documenten voor donateurs', 'aanmeldingsformulier nieuwe donateur'. Om ingeschreven te worden, dient u de eerste keer zelf 15 euro over te maken op het rekeningnummer van onze vereniging en het formulier te ondertekenen en op te sturen naar de ledenadministratie. Na ontvangst van de 15 euro en het formulier, wordt u ingeschreven en krijgt u een verenigingsnummer. Dit nummer krijgt u via de ledenadministratie per e-mail toegestuurd. U geeft met de ondertekening van het formulier ook direct een automatische incasso af. De eerste keer maakt u het bedrag dus zelf over, daarna gaat het automatisch.

 • Ik wil met een huisje op het strand staan. Hoe regel ik dat?

  De huisjes die op het strand staan, zijn privé eigendom. In de mededelingenkasten hangen advertenties van te koop staande huisjes. De mededelingenkast kunt u vinden bij de toiletten van onze vereniging op het strand. Er zijn twee soorten huisjes t.w. de bouwhuisjes (deze dien je zelf in elkaar zetten) en de units (kant en klare huisjes). Wanneer u geïnteresseerd bent kunt u contact opnemen met de eigenaar van het huisje/unit. Nadat u eigenaar bent geworden van zo'n huisje/unit, neemt u, samen met de verkoper, contact op met het bestuur. Zij geven u meer informatie over de dan te nemen stappen. Houdt u er rekening mee, dat er een wachtlijst is en dat het niet zeker is dat u het volgende seizoen kunt staan. Informeer hierover bij het bestuur.

 • Ik heb een huisje gekocht op het strand. Wat zijn de belangrijkste zaken die ik goed moet regelen?

  Er moeten een drietal formulieren ingevuld worden. Deze kunt u vinden op deze website.

  1. Formulier 'Staanformulier nieuwe bewoner'. Wordt ingevuld door de nieuwe bewoner.
  2. Formulier 'Borg Kopers Strandhuisje'. Wordt ingevuld door de nieuwe bewoner.
  3. Formulier 'Overdracht formulier verkoop strandhuisje'. Wordt door de koper en de verkoper samen ingevuld. Daarna wordt dit formulier ondertekend door iemand van het bestuur.

   

  De parkeervergunning en de douche- en toiletsleutel kunt u overnemen van de verkoper.

  Overleg met de verkoper van het huisje/unit wie de waterslang en de keerklep krijgt. Mocht het zo zijn dat de verkoper zijn waterslang en keerklep meeneemt, dan dient u daar volgend seizoen zelf voor te zorgen. De waterslang koopt u zelf en de keerklep kunt u kopen bij het bestuur.

  U mag in het gekochte huisje kamperen vanaf 15 mei indien de verkoper stopt met kamperen bij KVS. In alle andere gevallen mag u vanaf 1 juli in het huisje verblijven. Alle formulieren en de borg moeten in het bezit zijn van het bestuur voordat u gebruik mag maken van het huisje. Indien u het volgende seizoen in aanmerking komt voor een plaats, houdt u er dan rekening mee dat u ook direct een trap dient te plaatsen.

   

  Met het kopen van een huisje, heeft u nog geen recht op een staanplaats voor het volgende seizoen. Laat u desgewenst informeren door het bestuur.

 • Ik heb een huisje gekocht van iemand van een andere vereniging. Wat moet ik regelen?

  U neemt contact op met het bestuur van de betreffende vereniging. Zij vertellen u welke stappen er genomen moeten worden.

 • Ik heb mijn huisje verkocht aan iemand van KVS. Wat moet ik regelen?

  U dient samen met de koper het formulier 'Overdrachtformulier' in te vullen.

 • Ik heb mijn huisje verkocht aan iemand buiten KVS. Aan het einde van het seizoen wordt het huisje meegenomen. Wat moet ik regelen?

  Bespreek met de koper van het huisje/unit en alles wat erbij hoort (zoals trappen, dijkschotten etc.) wie verantwoordelijk is voor het afbreken en/of vervoeren van het huisje/unit. Neem contact op met de vervoerder (Paap) welk huisje/unit volgend jaar waar geplaatst moet worden. Indien het om een unit gaat, dient u dit ook door te geven aan het bestuur.

 • Ik wil een plaats aanvragen. Hoe doe ik dat?

  Allereerst dient u donateur te zijn. Als u een verenigingsnummer heeft ontvangen kunt u een verzoek indienen bij de ledenadministratie (ledenadmin@kvstrandgenoegen.nl) om een plaats aan te vragen op het strand. Als u reeds een verenigingsnummer heeft, dan kunt u dit verzoek direct indienen. Verzoek tot plaatsing moet bij de ledenadministratie binnen zijn voor 1 juni.  U kunt dit verzoek indienen via de e-mail. Indien u donateur bent van onze vereniging, wil dat nog niet automatisch zeggen dat u daarmee een plaats heeft aangevraagd. Er is nl. een lijst met donateurs en een aparte lijst met donateurs die een plaats aanvragen. Indien u geen plaats toegewezen heeft gekregen, moet u voor het volgende seizoen weer opnieuw een verzoek tot plaatsing indienen bij de ledenadministratie. Dit gaat niet automatisch.

 • Hoe verloopt de toewijzing van staanplaatsen?

  Het toewijzen van plaatsen gaat als volgt:

  1. leden
  2. 2e jaars aspirantleden
  3. 1e jaars aspirantleden
  4. donateurs.

  Mensen die nog niet eerder bij KVS hebben gekampeerd zijn donateurs. Indien u geplaatst kan worden met uw huisje (1e keer), dan bent u dat jaar 1e jaars aspirantlid. Indien u het volgende jaar weer geplaatst kan worden (2e keer), dan bent u 2e jaars aspirantlid. Indien u het derde jaar weer geplaatst kan worden (3e keer), dan kunt u lid worden indien u daartoe goedkeuring krijgt van het bestuur.

 • Ik wil een oppas voor mijn kinderen in het huisje, kan dat?

  Het is toegestaan om een oppas voor uw minderjarige kinderen in uw huisje te laten voor maximaal 23 dagen per seizoen. Een oppasverzoek geldt voor een periode van minimaal 7 dagen. Dit verzoek moet u schriftelijk aanvragen middels een formulier dat u op de website van kvs kunt vinden. Dit formulier staat onder het kopje 'Documenten' en daarna kiest u voor 'Documenten voor leden', 'Oppasformulier'. Dit formulier moet minimaal twee weken voor aanvang van de oppasperiode in het bezit te zijn bij het bestuur.

 • Ik sta nieuw op het strand. Aan wie kan ik wat vragen?

  De mensen op het strand zijn altijd bereid om elkaar te helpen. U kunt dus waarschijnlijk zeer goed met uw vragen bij de naaste buren terecht. Mocht e.e.a. toch niet helemaal naar wens gaan of duidelijk zijn, dan kunt u een briefje deponeren in de brievenbus van het bestuur die bij de toiletten hangt. Als u een hele korte of dringende vraag heeft, kunt u ook bij één van de bestuursleden langs gaan.

 • Ik stop met kamperen, maar wil wel donateur blijven bij KVS. Kan dat?

  Uiteraard kan dat. U krijgt een nieuw verenigingsnummer en u zal dus niet ingeschreven blijven staan op uw 'oude' verenigingsnummer.

 • Aan welke eisen moet een huisje voldoen om te mogen staan bij KVS?

  Huisjes (= bouwhuisjes of units) bij KVS

  1. Alle wanden moeten een witte RAL kleur hebben
  2. Een puntdak is verplicht
  3. Maten:
   Zijwanden: vanaf het maaiveld tot bovenkant dak max. 2.45 meter
   Nokhoogte: vanaf het maaiveld tot bovenkant nok max. 2.85 meter
   Lengte: max. 7.20 meter (inclusief buitenkast), waarbij de buitenkast niet van binnenuit bereikbaar mag zijn
   Breedte: max. 3.58 meter
   Let op! Het huisje mag absoluut niet afwijken van deze maten. Liever iets te laag, te smal of minder lang. Indien de maximale maten worden overschreden, zal het huisje binnen onze vereniging niet goedgekeurd worden en mag dan niet geplaatst worden. Dit is uw eigen risico.
  4. Het huisje dient van een materiaal gemaakt te zijn met een brandwerendheid van tenminste 15 minuten
  5. De elektrische bedrading dient geïsoleerd te zijn uitgevoerd en op isolatoren te zijn aangebracht en te voldoen aan de geldende NEN-normen
  6. Op het strandhuisje mag afgeschermde, elektrische buitenverlichting bevestigd worden mits dit geen hinder (verblinding) veroorzaakt voor de omgeving
  7. Eventueel aangebrachte antennes of schotels mogen alleen aan de achterkant van het huisje geplaatst worden en mogen niet boven de nokhoogte uitsteken.
  8. Aan de voor- en/of achterzijde mag over de breedte van het strandhuisje een vlonder worden aangebracht met een lengte van maximaal 2.00 meter
  9. De kast waar de gasflessen staan (= gaskast) mag niet op slot en mag ook niet op slot kunnen. De gaskast moet goed geventileerd worden d.w.z. dat er een open verbinding moet zijn tussen de gaskast en de buitenlucht
  10. De omvormer en de accu(‘s) mogen niet in dezelfde ruimte staan als de gasflessen
  11. De gastoestellen dienen te worden aangesloten met koperen leidingen of met deugdelijke gasslangen en moeten goed worden bevestigd.
  12. Het is wettelijk bepaald dat de gasslang gedurende de gebruiksperiode in deugdelijke toestand moet zijn. Dus niet uitgedroogd en zonder scheurtjes. Hierop moet elk jaar gecontroleerd worden. Is de gasslang niet deugdelijk, dan mag deze niet gebruikt worden
  13. De oranje propaanslangen dienen na vijf jaar vervangen te worden vanaf het jaartal van productie. De zwarte butaanslangen dienen na twee jaar te worden vervangen vanaf het jaartal van productie.
  14. Staat er daarentegen een jaartal van vervanging op de gasslang, dan is dit jaartal bepalend. De gasslang mag na dat jaar niet meer gebruikt worden.
  15. In de gevallen waar geen jaartal op de slang staat, of bij twijfel over de interpretatie van de deugdelijkheid, bepaalt het bestuur of de slang al dan niet vervangen dient te worden.
  16. De drukregelaar moet na maximaal 10 jaar worden vervangen, of zoveel eerder indien het membraan verdroging of scheuren vertoont.
  17. Er zijn twee soorten gas toegestaan, te weten propaan- of butaangas (dus geen LPG)
  18. Er mogen maximaal 2 gasflessen per unit aanwezig zijn en ze dienen te voldoen aan de alle wettelijke eisen. De keuringstermijn dient op de fles te staan en de fles mag na de keuringstermijn niet langer gebruikt worden.
  19. Om één kubieke meter propaangas volledig te verbranden is 24 m3 lucht nodig (butaangas 30 m3 ). Het is daarom van groot belang dat er voldoende luchttoevoer is. Het bestuur raadt u aan om een koolmonoxide melder in uw huisje te plaatsen
  20. De gasflessen mogen niet in of onder het huisje aanwezig zijn. De gasflessen moeten worden geplaatst in een aparte gaskast. Deze gaskast moet voldoende ventilatieopeningen hebben die rechtstreeks in verbinding staan met de buitenlucht. Er mogen maximaal twee gasflessen (lege flessen inbegrepen) worden geplaatst, mits daarbij de maximale afmetingen niet worden overschreden. De gasflessen mogen per stuk geen grotere inhoud hebben dan 26 liter. Het is verboden om in het strandhuisje verwarmings-, verlichtings- of kooktoestellen met ingebouwde gasflessen te gebruiken of voorhanden te hebben.
  21. Zijramen, dat zijn de ramen in het noord- of zuidpad (indien van toepassing): deze moeten brandwerend zijn voor minimaal 15 minuten. Indien de zijramen open kunnen, moeten ze naar binnen toe open gaan, zodat ze geen obstakel vormen in de gangen.
  22. Indien u lid bent en komend jaar van plaats wisselt of indien u komend jaar lid wordt, dan is een trap plaatsen verplicht. Deze dient in het verlengde van de noordgang geplaatst te worden.
  23. Het kan zijn dat andere verenigingen andere eisen stellen aan de huisjes. Let dus goed op wanneer u van plan bent een huisje te kopen dat nu bij één van onze zusterverenigingen staat.

  Lees voor de volledigheid het Huishoudelijk Reglement van onze vereniging.

  De punten hierboven zijn de belangrijkste aandachtspunten uit het Huishoudelijk Reglement die van toepassing zijn wanneer u overgaat op de koop van de bouwhuisje of unit. Er zijn wellicht meer zaken waarmee u rekening moet houden. Hiervoor verwijzen wij u naar het Huishoudelijk Reglement dat te vinden is op de website van KVS. Wij raden u aan om het hele Huishoudelijk Reglement goed door te nemen, zodat u straks met uw bouwhuisje of unit niet voor verrassingen komt te staan.

  KVS is niet aansprakelijk indien uw huisje niet aan de maten of andere eisen voldoet.

 • Kan ik voor de Formule1 even snel een strandhuisje kopen en direct staan?

  Nee, even snel een huisje kopen voor de Formule1 kan niet. Ons Huishoudelijk Reglement regelt namelijk dat kopers pas vanaf 15 mei mogen staan.

  Let op! Bovenstaande geldt alleen als de verkoper stopt met kamperen. Wanneer de verkoper niet stopt met kamperen is de eerste overdrachtdatum zelfs 1 juli.

  Heel belangrijk: wij zijn een actieve kampeervereniging en een hechte gemeenschap. Van iedere kampeerder wordt verwacht dat hij/zij de vereniging met hand- en spandiensten helpt – wij noemen dat dienstbaarheidstaken. Dit naast het genieten van de omgeving natuurlijk.

  Ter informatie: er is een staanplaats-wachtlijst met een gemiddelde wachtduur van een aantal jaar (ongeveer acht jaar).