KVS Nieuws – januari 2020

Update van de kandidaat-voorzitter

Voor zover het nog mag: de beste wensen voor 2020!

Begin januari hebben we weer een goede Bestuursvergadering gehad. Ik breng daarom iedereen graag weer even op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Deze update staat overigens bol van dankbetuigingen voor knap-geleverd werk t.b.v. onze vereniging!

KVS Financiën over 2019

Dank aan Dirk, onze 1e Penningmeester voor het in concept aanleveren van de financiële resultaten van het vorige kampeerseizoen. Ook alvast ontzettende dank aan de barcommissie voor het weer draaien van een geweldige omzet. Dit komt natuurlijk ook door de vele verschillende activiteiten door de activiteiten-, feest- en sportcommissie – dank allemaal! Ook dus een indirect bedankje aan alle KVS-ers die aan de bar hebben genoten! Door de baromzet lijken we gelukkig weer een positief jaar te kunnen sluiten. Niet in de laatste plaats, ook alvast woord van dank aan de kascommissie voor het zeer gedetailleerd & zorgvuldig aanleveren van de kasbescheiden.

Op de Algemene Ledenvergadering (verder: ALV) gaat Dirk graag in detail in op de financiën over 2019, en samen met Rudy over 2020. De financiële informatie zal natuurlijk op voorhand worden gedeeld.

KVS Contributie 2020

De (deel)facturen voor het kampeergeld van 2020 zijn allang de deur uit! Door autorisatie-uitdagingen bij onze bank dreigde de deelfacturatie een maand achter te gaan lopen maar gelukkig hebben we de deelfacturatie kunnen inlopen. Heb je nog geen factuur ontvangen, of heb je door omstandigheden een deelbetaling gemist, neem dat direct contact op met de Penningmeesters.

 De KVS Contributie voor 2020 bestaat uit het opgelegde pachtgeld door de gemeente Zandvoort o.b.v. de vergunning, zogenoemd de Vaststellingsovereenkomst. Het pachtgeld is gestegen t.o.v. vorig jaar. Daarnaast is de toeristenbelasting flink gestegen naar EUR 493,20. NB. de hoogte van de toeristenbelasting werd pas in december 2019 door de gemeente gecommuniceerd. En wij hebben in november 2019 al gefactureerd. Het verschil tussen de daadwerkelijk toeristenbelasting en de gefactureerde toeristenbelasting bedraagt EUR 1,70 per strandhuisje. Dit kleine verschil zouden wij graag aan de vereniging laten vallen, met excuses & dank. Hoewel wij (over de afgelopen jaren) de factuur hebben verhoogd, blijkt dat door de verhoging van het pachtgeld en de toeristenbelasting, de daadwerkelijke exploitatiebijdrage t.b.v. KVS nauwelijks is gestegen.

KVS-commissies

De uitgebreide lijst van de verschillende KVS-commissies (33!) staat nu online.

Update EHBO-, Kampcontrole-commissie, en vier-ogen-autorisatie

Dank aan de EHBO- en Kampcontrolecommissie voor hun opzet & plannen voor 2020. Het hebben van transparante plannen verhoogt duidelijkheid en bovenal veiligheid. De plannen worden binnen het Bestuur besproken, en nadere berichten volgen. Dank ook aan Rudy, onze kandiaat-1e Penningmeester die nu ons inkoop-, factuuraccorderings- en betaalproces duidelijk en beknopt op papier heeft gezet. Kort en goed: we hebben nu ook door het gehele jaar heen een vier-ogen-autorisatie van alle facturen. Open punt van de vorige update: de verzekeringen worden nog onder loep worden genomen. Wat is er eigenlijk verzekerd? En tegen welke voorwaarden? En, kunnen die verzekeringen goedkoper?

Vastgestelde seizoensagenda 2020

In samenwerking met de verschillende direct betrokken KVS-commissies is de seizoensagenda van 2020 vastgesteld. Natuurlijk zijn de data onderhevig aan mogelijke wijzigingen.

KVS Waarden: Samenwerking, Actief, Positief en Veiligheid

O.b.v. project ‘Schoon Strandzand’ proberen we meer transparant te zijn en meer duidelijkheid te krijgen. Binnen het Bestuur hebben we uitvoerig gesproken over omgangsvormen binnen de vereniging. Wij willen een actieve, bruisende en saamhorige vereniging zijn. En hebben we als Bestuur unaniem besloten duidelijke waarden te hanteren: Samenwerken, Actief en Positief, waarbij recreëren in een veilige kampeeromgeving (Veiligheid) voor ons vanzelfsprekend is.

O.b.v. onze Waarden & Normen willen wij graag met iedereen binnen & buiten de vereniging in gesprek gaan en blijven.

Update project Toiletschoonmakers

Woord van dank aan ToiletVervangen?-commissie en bezorgde KVS-ers voor hun feedback op het project en over de genomen stappen. De derde oproep Toiletschoonmakers-vacature staat uit op onze website en Facebook. N.a.v. ontvangen feedback biedt de recente oproep de mogelijkheid voor een (nieuwe) donateur om te solliciteren en versneld te staan o.b.v. toiletschoonmaakwerkzaamheden en duidelijke afspraken.

Tot op vandaag: twee nieuwe sollicitanten (beide donateur)

We ontvingen geen sollicitaties op de eerste en tweede oproep. N.a.v. de recente (derde) oproep ben ik daarom blij te melden dat twee sollicitanten zich hebben gemeld. Deze sollicitanten zijn beide niet-staand donateur en erg enthousiast. Het blijkt dat het Bestuur geen ruimte heeft om een ingrijpende beslissing of stappen te maken (o.a. versneld plaatsen, mogelijk weghalen van fietsenstalling, vaststellen van de hoogte van beloning etc. etc.) zonder de ALV te raadplegen. Ook al is dit een urgente kwestie. Daarom wordt nu een Bestuursvoorstel voorbereid voor stemming tijdens de ALV.

Attentie: omdat gewacht moet worden op de raadpleging van de ALV kunnen we eventueel één of beide sollicitanten verliezen omdat zij ook moeten schakelen (o.a. huisje regelen, regelen van beschikbaarheid) voordat het seizoen begint. Ik heb binnen het Bestuur onderstreept dat omdat we:

 1. Na drie herhaalde oproepen: geen sollicitanten binnen de vereniging hebben, en
 2. We niet zonder instemming van ALV verder kunnen schakelen (met bijvoorbeeld de versneld-staander-optie)
 3. We mogelijk de twee donateur-sollicitanten kunnen verliezen
 4. We -zonder andere tussenoplossing binnen de vereniging- hoge externe schoonmaakkosten gaan maken (zo’n EUR 50 extra per huisje/per jaar bovenop de huidige kosten)
 5. Bovendien moet er iemand binnen de vereniging opstaan om de versneld-staander of het externe schoonmaakbedrijf te begeleiden. Heb je interesse om vrijwillig te begeleiden? Laat het even weten.

Wat zijn de volgende stappen?

Attentie: wanneer wij geen goedkeuring voor versneld-staander, nieuwe ideeën en/of interne sollicitanten krijgen voor de toiletschoonmaak wordt het op dit moment waarschijnlijk OF een KVS-dienstbaarheidtaak OF inzet van een extern schoonmaakbedrijf. Heb je ideeën/suggesties? Laat het weten.

Mobiliteitsplan F1

In het algemeen en misschien een beetje formeel: het Bestuur van KVS is positief over mogelijke evenementen rondom onze vereniging, maar we willen overlast zoveel mogelijk vermijden/beperken en veiligheid zoveel mogelijk borgen. Het Bestuur heeft geen uitgesproken mening over F1 en wij onthouden ons ook van elk commentaar richting de media.

Het Bestuur heeft kennisgenomen van het Mobiliteitsplan als concept-deelplan m.b.t. de Dutch GrandPrix 2020 d.d. 20 december 2019. Op 23 december 2019 hebben we de Federatie schriftelijk laten weten wat onze feedback (juridisch-technisch: onze bezwaren) is op het concept-deelplan. Op 6 januari 2020 hebben we de Federatie met klem verzocht onze bezwaren binnen de bezwaartermijn schriftelijk bij de gemeente in te dienen. Op 10 januari 2020 heeft de Federatie ons laten weten dat zij n.a.v. mondeling overleg met wethouder en organisatoren geen heil zien in ons “kansloos bezwaar”. Wij hebben daarom namens de vereniging zelf schriftelijk bezwaar aangetekend d.d. 11 januari 2020 o.b.v. onderstaande punten.

Onze feedback/bezwaren op het concept-plan

Kort en goed, onze feedback is:

 • Wij betreuren het niet in de voorbereidende fases te zijn meegenomen. Er wordt in het concept overigens helemaal geen rekening gehouden met (toegang tot de) strandhuisjes, of gebruikers van strandhuisjes. Het woord strandhuisje komt zelfs in het concept niet voor, wel camping en campingbezoekers die wel een doorlaatbewijs ontvangen.
 • Onverlet: wij zijn positief over mogelijke evenementen in Zandvoort, en wij denken graag met u mee.
 • Pagina 29, 3. Overnachten lokaalontvangen wij ook doorlaatbewijzen (voor auto en/of fiets)?
 • Pagina 59, 1 Parkeren autoluw gebied– welke afspraken zijn gemaakt met de gemeente over hoe om te gaan met vergunninghouders? Waar kunnen we parkeren?
 • A.u.b. opnemen van uitwerkingen, ook in andere (deel)plannen m.b.t. toiletvoorzieningen en beveiliging op de boulevard.
 • A.u.b. opnemen van kengetallen m.b.t. strandhuisjes en -gebruikers aan de (deel)plannen
 • Wellicht vooruitlopend op andere uitwerkingen of andere concept deelplannen m.b.t. de organisatie van de Dutch GrandPrix: wij zijn zeer bezorgd over de veiligheid van onze gebruikers en mogelijke schade aan de strandhuisjes op onze vereniging.
 • Niet alleen gelet op de intentie om een pendeltransferium precies bovenaan onze vereniging te situeren, voorzien wij ongeregeldheden en schade wanneer geen afdoende voorzieningen, (politie)begeleiding en/of doorstroming worden geboden.
 • A.u.b. onze feedback/bezwaren mee te nemen in het volgende Mobiliteits- en andere deelplannen. Daarnaast kijken wij uit naar uitbouwing van samenwerking & inspraak m.b.t. mogelijke andere voorbereidingstrajecten en/of deelplannen.

Officiële uitnodiging voor de KVS Algemene Ledenvergadering!

Kom, samen met andere KVS-ers, naar de KVS Algemene Ledenvergadering op dinsdag 10 maart 2020 (locatie: Zoete Inval, Haarlemmerliede), start om 20:00u. Je bent van harte uitgenodigd!

De agenda, toelichting op de agenda en eventuele bestuursvoorstellen zullen tijdig worden gecommuniceerd.

(Her)kiesbaarheid m.b.t. KVS Bestuursfuncties

Dank aan Circe, Wouter en Irene! Zij hebben namelijk aangegeven graag Bestuurslid te willen blijven voor hun functie, en stellen zichzelf herkiesbaar. Dit wordt ontzettend gewaardeerd! Op voorhand: namens de gehele vereniging dank voor wat jullie hebben gedaan, en super dat jullie jullie willen blijven inzetten voor de vereniging.

(Her)kiesbaar in 2020 zijn o.a. de volgende Bestuursfuncties (niet in volgorde):

 • 1e Penningmeester
 • 1e Secretaris
 • 2de Secretaris
 • 2de Voorzitter
 • Bestuurslid (Techniek)
 • Bestuurslid (Communicatie)
 • Bestuurslid
 • 1e Voorzitter

Als er leden zijn die zich verkiesbaar willen stellen voor één van de (her)kiesbare posities in het Bestuur, of voor één van de commissies. Geef dit tenminste veertien dagen voor de Algemene Ledenvergadering schriftelijk aan bij de Secretaris: secretaris@kvstrandgenoegen.nl.

Tot zover,
Tot horens, tot snel,
Groet,

Marek