Update van de kandidaat-voorzitter

Afgelopen donderdagavond hadden wij weer een goed KVS bestuursoverleg.

Dit is een uitgebreide update o.a. met veel bijgevoegde brieven over dringende zaken, de Algemene Ledenvergadering (ALV) van 10 maart a.s., het opstarten van een nieuw kampseizoen en (transport)verzekeringen. 

KVS Financiën over 2019, en voorstel 2020

Dank aan de kascontrolecommissie voor het onder de loep nemen van de financiële gegevens.

Op de ALV gaat Dirk (1e penningmeester) graag in detail in op de financiën over 2019, en samen met Rudy (kandidaat-1e penningmeester) over 2020.

KVS Contributie 2020 – aantal betalingen nog niet ontvangen…

Van de penningmeesters: deze maand is de laatste deelbetaling en loopt ook de betalingstermijn af voor de jaarfacturen. Het blijkt dat een aantal deelfacturen voor 2020 nog niet bij KVS is bijgeschreven.

Kijk ajb even na of er wellicht een betaling is gemist? Heb je nog geen jaarfactuur ontvangen, of heb je door omstandigheden een deelbetaling gemist? Neem dan contact op via secretaris@kvstrandgenoegen.nl

Voorstel KVS Contributie 2021

Ook dit (kandidaat-)bestuur houdt stevig de knip erop en probeert goed en zo efficiënt mogelijk om te gaan met KVS-exploitatiegelden.

Ter informatie: o.b.v. een rekenvoorbeeld zijn de totale KVS-staankosten voor een gezin met twee kinderen zo’n 10,7% procent hoger t.o.v. vorig jaar. Dit komt voornamelijk door de verhoging van de toeristenbelasting en deels door de verhoging van het KVS-staangeld.

Met oog op de voorziene onkosten van een nieuw Kluphuis én mogelijk een nieuwe toiletunit wordt door de (kandidaat-)penningmeesters voorgesteld het staangeld minimaal te verhogen. Dit o.b.v. de landelijke inflatiecorrectie.

Het bestuur heeft ingestemd met het voorstel van maximaal EUR 20 staangeldverhoging voor 2021. Ook is voorgesteld de donateurcontributie vanaf 2021 gelijk te trekken met andere verenigingen; de verhoging van donateurscontributies kunnen voor dotaties worden gebruikt.

Het totale verhogingsvoorstel (KVS-staangeld en donateurscontributies) voor 2021 bedraagt +1,8% (o.b.v. een gezin met twee kinderen).

Kosten voor overslaanders blijven hetzelfde: alleen de lid- en eventuele donateurscontributies dienen te worden betaald. Ter info: bij andere verenigingen wordt hiervoor zo’n EUR 100 extra in rekening gebracht – dat vindt het KVS bestuur niet nodig.

Dotatie voor ’t Kluphuis

Aan de Kluphuis-commissie is gevraagd om advies: wat is de geschatte resterende levensduur van ‘t Kluphuis? Wat zijn de geschatte vervangingskosten, en o.b.v. welke lay-out? Kunnen we nog even verder met ’t Kluphuis? O.b.v. input van de commissie kan het bestuur mogelijke aanbevelingen met alle KVS-ers delen. En, kunnen de penningmeesters beter inschatten wat we nog moeten sparen (doteren).

Update EHBO-, Kampcontrole-commissie, vier-ogen-autorisatie en verzekeringen

Het voorstel opzet KVS EHBO en het voorstel Kampcontrole staan nu online. Deze documenten zijn dynamisch en kunnen waar nodig verbeterd en aangepast worden.

Ons inkoop-, factuuraccorderings- en betaalproces wordt snel online gezet. Nog steeds open punt sinds de vorige update: de verzekeringen moeten nog onder loep worden genomen.

Update project Toiletschoonmakers: voorkeurskandidaat geselecteerd

Zoals al gemeld via de KVS-website en Facebook: nog steeds blij te melden dat uit de sollicitanten voor onze vacature toiletschoonmaak een voorkeurskandidaat is geselecteerd: Marleen en Andries van Duinen. Marleen en Andries zijn ontzettend enthousiast en willen heel graag bijdragen aan KVS.

Marleen zei zelf: ‘Wij zijn ongelofelijk blij dat we voor jullie en de vereniging mogelijk een bijdrage mogen leveren aan het strandgenoegen. Wij zullen we onze “stinkende” best doen om de lach die wij nu op ons gezicht hebben ook bij jullie te voorschijn te halen. We hopen op een prachtige zomer en een fantastisch jubileum jaar.’

Ik bedank nogmaals Irene (ledenadministratie en 2de penningmeester) en Annet (ToiletVervangen?-commissie) voor hun hulp met het afnemen van de interviews en hun feedback.

Bestuursvoorstel m.b.t. invulling toiletschoonmaak

Een bestuursvoorstel m.b.t. invulling van de toiletschoonmaak is voorbereid, en bestaat uit drie vragen (zie deze link voor het bestuursvoorstel).

KVS Oproep: welke KVS-staander wil zich mogelijk opwerpen om in te roosteren?

Eén van de voorvragen van het bestuursvoorstel is of een KVS-staander zich wil opwerpen voor het mogelijk inroosteren van toiletschoonmaak door KVS-ers. Als niemand opstaat, vervalt de KVS Dienstbaarheidtaak-optie. Heb je interesse? Laat het even weten.

Voor de goede orde: 1.) pas na de ALV-instemming wordt e.e.a. wel/niet aan de voorkeurskandidaat bevestigd, 2.) de fietsenstalling blijft gelukkig gehandhaafd want we zouden de voorkeurskandidaat in het kamp kunnen plaatsen.

F1

Zoals in de vorige update: het bestuur van KVS is positief over mogelijke evenementen rondom onze vereniging, maar we willen overlast zoveel mogelijk vermijden/beperken en veiligheid zoveel mogelijk borgen. Het bestuur heeft geen uitgesproken mening over F1, en wij onthouden ons ook van elk commentaar richting de media.

Nog geen terugkoppeling van de gemeente ontvangen op onze feedback

Het KVS bestuur heeft tijdig bezwaar ingediend bij het College van Burgemeester en Wethouders m.b.t. het Mobiliteitsplan (zie deze link voor onze brief).

Hoewel wij wel twee ontvangstbevestigingen ontvingen, hebben wij helaas nog geen terugkoppeling op onze feedback ontvangen. We hebben daarom het College recent een herinnering gestuurd (zie deze link voor onze herinneringsbrief).

Eerste officiële brief van wethouder m.b.t. F1

Via de Federatie ontvingen wij echter een brief van de wethouder met verzoek onder onze leden te spreiden (zie deze link voor de brief van de wethouder via de Federatie).

De brief is de eerste officiële communicatie m.b.t. de F1 van de wethouder, en dat is positief. Het KVS bestuur heeft echter wel een aantal vragen over de -op punten- onduidelijke brief. De wethouder stelt namelijk dat in overleg met de Federatie besloten is dat ‘alle eigenaren van de strandhuisjes Zandvoort’ vanaf vrijdag 1 mei tot en met zondag 3 mei 2020 Zandvoort niet met de auto of motor kunnen (mogen?) bereiken of in Zandvoort kunnen (mogen?) parkeren.

Dit zou betekenen dat 1.) KVS-ers die in Zandvoort wonen ook niet met de auto of motor in Zandvoort mogen zijn of parkeren, en bovendien dat 2.) het bestuur van Federatie een kennelijk besluit samen met de wethouder heeft genomen. Dit buiten KVS om, en dit terwijl de Federatie duidelijk weet heeft van onze ingediende bezwaren. Dit is een ongewenste situatie.

In de brief geeft de wethouder aan nog te informeren over: oplossingen o.b.v. specifieke problemen, de oprijdagen van huisjes vs. de dagen van opbouw van het pendeltransferium (t.h. van onze parkeerplaats), de bereikbaarheid van strandhuisjes m.n. voor mensen met een beperking, en de veiligheid van en het toezicht op onze strandhuisjes. Dit zijn precies de bezwaren die KVS tijdig heeft ingediend, en waarover dus nog geen terugkoppeling.

Onduidelijke rol van het bestuur van de Federatie

Wij hebben tijdens de laatste federatieve vergadering laten weten dat KVS het betreurt dat de Federatie niet transparant blijkt te zijn. Niet alleen m.b.t. F1 maar ook m.b.t. andere federatieve aangelegenheden.

Het blijkt bovendien dat het bestuur van de Federatie achter de rug van KVS om bij andere zusterverenigingen gepolst heeft over onze bezwaren m.b.t. de F1, en ook wat de zusterverenigingen vinden van KVS; het bestuur van de Federatie heeft dit vervolgens niet teruggekoppeld aan KVS.

Wel deed het bestuur van de Federatie het bezwaar van KVS schriftelijk af als ‘kansloos bezwaar’ met de opmerking: ‘het zijn maar drie dagen in mei’. KVS heeft aangegeven geschrokken te zijn van deze opstelling, die de belangen van KVS schaadt. Wij hebben het bestuur van de Federatie opgeroepen tot een vervroegde vergadering om te lucht te klaren; echter, ons verzoek is afgewezen.

Andere KVS-vragen aan de Federatie

Wij hebben daarnaast aan het bestuur van de Federatie een aantal kritische vragen gesteld m.b.t. de vaststelling van de toeristenbelasting, de genomen acties m.b.t. die verhoging door de Federatie, de kascontrole 2018, de kascontrole 2019 (kennelijk een taak die over 2019 door Helios en KVS wordt uitgevoerd; en dat is prima), het federatieve beleid m.b.t. kennelijk uitgegeven cadeaus (ad EUR 375), het federatieve beleid m.b.t. toilet- en rioolpomponderhoud (wat wel, wat niet op kosten van de Federatie), waarom hebben we een duur energiecontract, wat zijn de afspraken m.b.t. damestoiletafval (met ons verzoek de legingfrequentie te verhogen), het lange proces m.b.t. legionellatesten, de rigide communicatiestructuur binnen de Federatie, ons verzoek van afschrift van schriftelijke afspraken van het bestuur met de wethouder m.b.t. de F1, de federatieve begroting over 2020, en de recente federatieve banksaldi.

Ondertussen werd door het bestuur van de Federatie weer discussie opgeworpen m.b.t. verdeling van toiletkosten. Wij hebben de herverdeling van toiletkosten wederom afgewezen. Wouter, onze 2de voorzitter was hierover zelfs resoluut, en het KVS bestuur stemt in met de afwijzing.

Ter informatie en herhaling van zetten: door het bestuur van de Federatie werd wederom voorgesteld dat iedere vereniging 1/4 van de toiletkosten (van zes toiletunits) voor haar rekening neemt. KVS heeft aangegeven vast te houden aan de huidige verdeling ad maximaal 1/6 van de toiletkosten.

KVS denkt natuurlijk graag mee, en heeft een additioneel voorstel ingediend o.b.v. aantal huisjes per vereniging x aantal beschikbare toiletunits. Deze ziet u hieronder. O.b.v. het goedgewogen voorstel zouden we zelfs minder moeten betalen.

KVS F1-plan

Om KVS-ers zo goed mogelijk te informeren gaan we een KVS F1-plannetje maken. Dit plan zetten we zo spoedig mogelijk op de KVS-website; het plan wordt bijgehouden en bevat de laatste informatie die wij hebben.

Houd daarnaast ajb zelf onze KVS-website, communicatie van de gemeente en de media in de gaten m.b.t. vastgestelde plannen en/of aanwijzingen. Lees ajb ook de recente brief van de wethouder.

Houd rekening met o.a. het volgende:

 • Verwacht niet dat je bovenaan kunt parkeren rondom het weekend van 1-3 mei 2020
  • Kennelijk worden ook de parkeerplaatsen afgezet in Zandvoort zelf w.o. omgeving Vomar (t.b.v. een tijdelijke fietsenstalling)
 • Verwacht dat openbaar vervoer naar Zandvoort (iets) langer duurt
 • Verwacht dat wegen en/of parkeerplekken rondom het circuit mogelijk eerder dan 1 mei 2020 worden afgesloten

Heb je meer informatie? Deel het met ons ajb.

KVS Oproep: doorgangspas voor houders van gehandicaptenparkeerkaart nodig?

Heb je een (Europese) bestuurders- of passagiersgehandicaptenparkeerkaart? Geef dan z.s.m. via secretaris@kvstrandgenoegen.nl aan dat je een doorgangskaart nodig hebt voor 1-3 mei 2020.

Attentie: geen doorgangspas = kennelijk geen toegang met de auto wanneer Zandvoort afgesloten wordt.

Opstarten van het nieuwe kampseizoen!

Het kampseizoen 2020 staat voor de deur, en voorbereidingen worden al getroffen.

Circe, onze secretaris zal met alle commissie-voorzitters contact opnemen om te vragen naar mogelijke plannen. De commissies zullen onder de verschillende (kandidaat-)bestuursleden worden verdeeld zodat iedere commissie een duidelijk bestuur-aanspreekpunt heeft.

Kampuitzet

Ik begreep van de Kampuitzet-commissie en Arne, onze kandidaat-bestuurslid (Techniek) dat er geen wijzigingen zijn m.b.t. het uitzetten van het kamp: we behouden de fietsenstalling, en Paap zal een banket zand t.b.v. de feesttent vormen.

Brief van Paap m.b.t. verzekeringen door eigenaren strandunits/-huisjes

Wij ontvingen van Leen Paap sr. brief m.b.t. verplichte verzekeringen (zie deze link voor de brief van Paap).

M.b.t. de transportverzekering van Paap: elke transporteur, dus ook Paap, heeft een verplichte, wettelijke verzekering van EUR 3,40 per kilo vervoer (voor geïnteresseerden: dit is op basis van een zogenaamd Protocol van de Algemene Vervoerscondities, de AVC). Dus, weegt de strandunit bijvoorbeeld 5.000 kilo en wordt deze bij vervoerschade total-loss verklaard, dan is deze verzekerd voor zo’n EUR 17.000.

Tot nu toe had Paap, voor zijn rekening een extra verzekering bovenop die EUR 3,40 per kilo vervoer gesloten, maar volgens nieuwe EU-regels mag zo’n extra verzekering alleen worden gesloten door de eigenaar zelf. Dus, mocht je behoefte hebben aan een aanvullende verzekering dan moet je dat zelf moeten regelen. Net zoals eigenaren zelf ook hun strandunit/huisje moeten verzekeren voor de winteropslag (bij Paap).

Neem ajb zelf actie m.b.t. verzekeren t.b.v. transport en/of opslag van strandunits/-huisjes!

Kosten uitrijden (voorjaar 2020) en betalingsmogelijkheden aan Paap

M.b.t vervoer van strandunits naar het strand: liever dan cash-betalingen, is de firma Paap heel blij met een bankovermaking van het bedrag, mits op tijd en vooraf: NL 19 RABO 0326 33 83 65, t.n.v. Gebr. Paap, onder vermelding van vereniging, naam en huisjesnummer.

In het voorjaar 2020 is het te betalen bedrag voor het uitrijden van strandunits: EUR 360.

Zo mogelijk vooraf betalen vóór 1 april 2020, want dan heeft Paap op het moment van uitrijden een actuele lijst bij de hand. Ná 1 april 2020 kan alleen nog cash betaald worden.

Douches en Legionella

Met oog op de F1 en mogelijk eerdere wegafsluitingen gaat KVS maatregelen treffen om de douches z.s.m. in gebruik te nemen. Wij zullen een Legionella-sneltest laten uitvoeren, en wanneer noodzakelijk tijdelijke legionella-filters in douchekoppen plaatsen.

Meer informatie volgt (op de douchedeuren).

Reminder: officiële uitnodiging voor de KVS Algemene Ledenvergadering!

Kom samen met andere KVS-ers, naar de KVS Algemene Ledenvergadering op dinsdag 10 maart 2020 (locatie: Zoete Inval, Haarlemmerliede), start om 20:00u. Je bent van harte uitgenodigd!

ALV-Boekje

Zoals beloofd: de agenda, toelichting op de agenda en eventuele bestuursvoorstellen zullen tijdig worden gecommuniceerd.

Wist je dat alleen het laten drukken en opsturen van 155 ALV-boekjes zo’n EUR600 inclusief porti kost? Dat is zo’n EUR 4,– per huisje. Dit afgezien van de tijd en positieve energie om het boekje samen te stellen.

Ilja, onze kandidaat-bestuurslid (communicatie) heeft een goed kostenbesparend voorstel waarmee het gehele bestuur heeft ingestemd. Ilja zal hierover op zeer korte termijn berichten.

Herhaalde oproep m.b.t. KVS Bestuursfuncties

Als er leden zijn die zich verkiesbaar willen stellen voor één van de (her)kiesbare posities in het bestuur, of voor één van de commissies. Geef dit tenminste veertien dagen voor de ALV schriftelijk aan via secretaris@kvstrandgenoegen.nl.

Tot zover, tot horens, tot de ALV,

Marek

 

2 gedachten over “Update van de kandidaat-voorzitter

 • 17 februari 2020 om 23:01
  Permalink

  Pfffff wat een kinderachtige reactie van KVS mbt de federatie. KVS maakt daar net zoveel deel vanuit als alle andere verenigingen. Alsof de overige verenigingen blij zijn met de maatregelen…Beetje Calimero gedrag dit. Gewoon gezamenlijk optrekken en niet zo zeiken. Je kunt het nou eenmaal niet altijd 100% samen eens zijn.

 • 17 februari 2020 om 23:03
  Permalink

  Mijn reactie van zojuist had een verkeerd mail adres.

Reacties zijn gesloten.